Meki lemovi

Držači stakla pri izradi vitraža (olovni profili i trake) spajaju se i zalivaju mekim lemovima.

Zbog svojih relativno dobrih osobina za ovo su najveću primenu našli kalajno-olovni meki lemovi koji sadrže 50% do 63% kalaja. Meki lem sa 60% kalaja ima ubedljivo najveću primenu dok se meki lemovi sa 50% i 63% kalaja koriste u znatno manjoj meri. Razlozi za ovo su njihove osobine i cene.

Ovi lemovi imaju: relativno nisku radnu temperaturu, relativno uzak temperaturni interval kristalizacije, relativno dobru kapilarnost, relativno visoke vrednosti mehaničkih osobina (koje obezbeđuju zadovoljavajuću čvrstoću vitraža), dobru korozionu postojanost i prihvatljivu cenu.

Osnovni nedostatak ovih lemova je relativno visok sadržaj olova. Zbog toga je potrebno i neophodno da se pri njihovoj upotrebi stalno sprovode odgovarajuće mere higijensko-tehničke zaštite kako bi se sprečilo unošenje olova u organizam.

Bezolovni meki lemovi su zdravstveno i ekološki mnogo prihvatljiviji od kalajno-olovnih mekih lemova kako za same vitražiste tako i za korisnike vitraža. Ovo se naročito odnosi na vitraže koji se koriste kao lični nakit a nisu završno posrebreni ili pozlaćeni i u relativno dugom periodu su u kontaktu sa kožom korisnika. Ovi lemovi su takođe na bazi kalaja koji je, u cilju postizanja odgovarajućih osobina, legiran sa srebrom, bakrom, srebrom i bakrom (istovremeno) ili se koristi nelegirani kalaj.

U zavisnosti od vrste i količine legirajućih elemenata bezolovni meki lemovi imaju višu temperaturu lemljenja i veću cenu u poređenju sa kalajno-olovnim mekim lemovima.

U zavisnosti od veličine žleba za popunjavanje, veličine profila, spretnosti vitražiste i snage lemilice mogu se koristiti razlićite debljine lema u obliku žice ili šipke kružnog ili trougaonog poprečnog preseka. Pri izradi vitraža sa trakama (Tiffany tehnika) najbolje je koristiti žicu prečnika 3 mm ili šipke prečnika 5 mm. Pri izradi klasičnih vitraža (sa olovnim profilima) takođe se koristi žica prečnika 3 mm i šipka prečnika 5 mm a za popunjavanje većih žlebova preporučuje se upotreba šipki trougaonog poprečnog preseka 8x8x8 mm ili 10x10x10 mm.

TOPITELJI

Topitelji su pomoćni materijali u procesu lemljenja koji imaju kompleksnu ulogu u procesu lemljenja a osnovne su: da spreče obrazovanje oksida, da uklone već prisutne okside, da smanje površinski napon na granici tečni lem-osnovni materijal i da povećaju kvašljivost osnovnog materijala tečnim lemom.

Topitelj treba da ima sledeće osobine:

 • da stupa u reakciju sa oksidima osnovnog materijala pre topljenja lema;
 • da kvasi osnovni materijal;
 • da ne izaziva koroziju osnovnog materijala i lema;
 • da smanjuje površinski napon tečnog lema, da povećava kvašljivost osnovnog materijala lemom i da povećava kapilarnu atrakciju;
 • da ne menja svoju aktivnost u temperaturnom intervalu lemljenja;
 • da ne sadrži skupe, deficitarne i ekološki i zdravstveno neprihvatljive komponente;
 • da se ostaci topitelja i njihovih reakcija sa oksidima lako uklanjaju posle lemljenja ili da nemaju nepovoljan uticaj na lemni spoj ako se ne uklanjaju.

Topitelji koji se koriste za lemljenje olovnih profila i/ili bakarnih i mesinganih traka pri izradi vitraža treba da zadovolje i neke dodatne zahteve a neki standardni su strožiji. Tu se pre svega misli na sledeće:

 • S obzirom na da se lemljenje izvodi ručno topitelji, gasovi i pare koji se obrazuju pri lemljenju i produkti reakcije topitelja i osksida osnovnog materijala ne treba da deluju na kožu, oči i disajne organe,
 • Ostaci topitelja i produkata lemljenja treba lako da se uklanjaju vodom ili alkoholom a eventualni ostaci, posle čišćenja, ne treba da izazivaju koroziju osnovnog materijala i ne treba da stvaraju probleme u procesu patiniranja ili galavanizacije nosača stakla.

Imajući sve vovo u vidu može se reći da ne postoji ni približno idealan topitelj i da je izbor najpovoljnijeg topitelja vrlo složen i predstavlja kompromis suprotstavlenih zahteva.

Od relativno velikog broja standardizovanih topitelja za meko lemljenje, SRPS EN ISO 9454-1:2017 i SRPS EN ISO 9454-2:2008, za lemlenje nosača stakla pri izradi vitraža preporučuju se sledeći topitelji:

 1. Topitelji na bazi organskih kiselina kao što su limunska, salicilna ili oleinska,
 2. Topitelji na bazi vodenih rastvora hlorida kao što su cinkhlorid, kalijumhlorid i amonijum hlorid.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [167.00 B]

Ako želite ovde možete preuzeti detaljnije uslove isporuke lemova i topitelja.